Logowanie

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Generalny Inspektor Informacji Finansowej - jednoosobowy organ administracji rządowej
w funkcji podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów RP.


Organami administracji rządowej właściwymi w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, są:
  • minister właściwy do spraw instytucji finansowych, jako naczelnym organem informacji finansowej,
  • Generalny Inspektor Informacji Finansowej, będący podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów RP.

Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) Generalny Inspektor wykonuje swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej wyodrębnionej w tym celu w strukturze Ministerstwa Finansów, tj. przy pomocy Departamentu Informacji Finansowej.

Do zadań Generalnego Inspektora należy uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji w trybie określonym
w ustawie oraz podejmowanie działań w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.